Gold Class Carnauba Plus

Högkvalitativt flytande bilvax med en blandning av karnauba och polymerer.

G7016

Mer info

379.00 SEK

- +

Beskrivning

Gold Class Carnauba Plus är ett högkvalitativt flytande bilvax med en blandning av äkta karnauba och polymerer. Ger ett kraftfullt och långvarigt skydd mot vatten, smuts och slitningar, samt en fantastisk glans. Kan appliceras antingen med polermaskin eller med den medföljande applikatorn.

Enkelt att applicera och gör lacken skinande blank och skyddad mot påfrestningar.

473 ml

G7016

 

Faroangivelser
Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte gaser eller ångor
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning