Headlight Protectant Slut i lager

Få dina strålkastare att se nya ut längre!

 

Mer info

189.00 SEK

Beskrivning

Är du trött på att återställa dina lyktglas bara för att se att de blir grumliga och oxiderade igen?

Meguiar’s Headlight Protectant ger skydd mot solens skadliga UV-strålar och den avancerade skyddande tekniken fäster på plasten och ger ett långvarigt skydd på både nya och nyligen restaurerade lyktglas.

Används regelbundet för att bevara klarheten i bilens lyktor.

G17110

7350126290247

      

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning