NXT Generation Metal Polish

Metallpolish i pastaform, för alla typer av metall och krom. Helt utan slipmedel.

G13005

Mer info

189.00 SEK

- +

Beskrivning

Den här revolutionerande metallpolishen både rengör, bygger glans och skyddar all slags fälgar, metaller och kromade ytor. Den ger också en högblank finish på mässing, koppar, silver och all slags metaller. Denna helt slipkornsfria produkt avlägsnar oxidering, matthet och fläckar snabbare och säkrare än traditionella aggressiva produkter. Bygger upp en mycket ren och högglansig yta som sedan antikorrosiv teknik kapslar in och skyddar.

Information om varningsetikett:

Faroangivelse
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas gaser eller ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning