Cleaner Wax

Ett komplett ytbehandlingspreparat för alla lacktyper & ett utmärkt val för fordon som utsätts för hårda miljöer.

 

Mer info

249.00 SEK

- +

Beskrivning

Ett komplett ytbehandlingspreparat för alla lacktyper. En enda applicering avlägsnar enkelt lättare oxidering och märken.

De näringsrika polishämnena förstärker färgen och ger en varaktigt skyddande yta av vax, silikoner och polymer.

Ett utmärkt val för alla fordon som utsätts för hårda miljöer.

A1216

7350126290001

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P391 Samla upp spill
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning