Convertible Cleaner

Effektivt och skonsamt rengöringsmedel för suffletter av tyg och vinyltak.

 

Mer info

199.00 SEK

- +

Beskrivning

Convertible Cleaner är ett milt men effektivt rengöringsmedel som avlägsnar föroreningar och smuts, till exempel kalkavlagringar från hårt vatten, fågelspillning och oljerester, utan att torka ut suffletten. Avlägsnar också mindre rostfläckar och efterlämnar en fräsch nykänsla för att få ditt suffletten att se så bra ut som möjligt.

För att få bort hårt sittande smuts kan du använda en borste.

G2016

 

Faroangivelser
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning