Heavy Duty Multi-Purpose Cleaner

Ett allround rengöringsmedel, med lite extra rengöringsförmåga. För bilvård och hemmabruk.

G180224

 

Mer info

189.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s Heavy Duty Multi Purpose Cleaner är den uppgraderade allrengöraren på All Purpose Cleaner. Ett effektivt rengöringsmedel som fungera lika bra till inredningen, som till motortvätten. Produktens mångsidighet gör medlet lämpligt för rengöring ut av oljiga, såväl som dammiga ytor. Tillsammans med rengöringsförmågan, så är även medlet tacksamt att återställa däcksidor med, för att skapa ett djupare och nyare utseende på dina däck. Produkten har en unik blandning av mjukmedel tillsammans med optiska tillsatser som förbättrar resultat på applicering på gummi, vinyl och textil.

Metall, gummi, vinyl, textil, mattor och krom. Alla de nämnda områdena är lämpliga för Meguiars Heavy Duty Multi Purpose Cleaner att användas på. Med den skummande effekt som medlet har, så lyfts smutsen enkelt upp och förbättrar resultatet. Duscha området, alternativt mikrofiberduken, torka ytan och buffa av med en torr och ren mikrofiberduk. Inte svårare än så. Fungerar även bra för lacken.

 

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
 Inandas inte gaser, dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning