Hybrid Ceramic Wash & Wax

Rengör och skydda bilen med en och samma produkt! En unik produkt med imponerande tvättegenskaper och ett otroligt skydd.

G210256

 

Mer info

349.00 SEK

- +

Beskrivning

Rengör och skydda bilen med en och samma produkt! En unik produkt med imponerande tvättegenskaper och ett otroligt skydd. Genom sin unika sammansättning så skummar detta keramiska schampo som ett traditionellt schampo utan att tumma på effekten. Tillsammans med den specialdesignade Hybrid Wash Mitt-handsken tvättar du rent din bil med den orangea sidan för att sedan vända vanten till den gråa sidan och lägga ut ett skyddande lager SiO2. Ett löddrande hybridkeramiskt shampo som ger lacken fantastisk lyster och extrem vattenavrinning!

Kom ihåg att köpa till Hybrid Ceramic Wash Mitt för bästa resultat!

Varning.

Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Tvätta händerna grundligt efter användning
Undvik utsläpp till miljön
Använd ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1); 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.