Scratch X 2.0

Tar snabbt bort svåråtkomliga repor som t.ex. vid dörrhandtag.

 

Mer info

259.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s introducerar den helt nyutvecklade formulan för svåråtkomliga repor och defekter – Scratch X® 2.0.
Denna nya formula har utvecklats speciellt för handbearbetning, för att snabbt ta bort svåråtkomliga repor från t.ex. naglar eller dörruppslag vid parkeringar. Unika mikroslipande korn avlägsnar verkligen dessa defekter, inte bara ”döljer” dem. Scratch X 2.0 är speciellt utvecklad för att verkligen ta bort repor och garanterar att när de väl är borta kommer de inte tillbaka.

G10307

 

Information om varningsetikett:

Varning
Faroangivelse
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall