Ultimate Paste Wax

Nu ännu bättre! Ger lacken en oslagbart djup glans och ett bra långvarigt skydd.

 

Mer info

499.00 SEK

- +

Beskrivning

Upplev en glansigare yta, förbättrat skydd och ännu mer vattenavrinning! Meguiar’s Ultimate Paste Wax är ett syntetiskt vax blandat för maximal prestanda. Detta finjusterade vax skapades för att lämna ett otroligt resultat utan att kompromissa med användarvänligheten. Otroligt enkel att applicera, ger en blank och hal yta med djupa reflektioner och extrem vattenavrinning. Ultimate Paste Wax är säker att användas på alla typer av lackerade ytor och kan användas även på både krom och plast. Levereras tillsammans med foam pad och mikrofiberduk. Mellan dina vaxbehandlingar är det bra om du använder så kallade underhållsprodukter (snabbvax) för att hela tiden bygga på och underhålla skyddet, tex. Meguiars Ultimate Quik Wax.

G210608

 

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H228 Brandfarligt fast ämne
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning