Ultimate Snow Foam

Ett pH-neutralt och vaxsäkert förtvättsmedel, utvecklat specifikt för förtvätt utav behandlade lacker.

G191532

G191564

Mer info

349.00 SEK499.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s Ultimate Snow Foam är ett pH-neutralt schampo som är speciellt framtaget för vaxade eller lackskyddade ytor. Ultimate Snow Foam rengör utan att slita på din bils skydd. Tack vare den speciella “extreme cling” funktionen sitter Ultimate Snow Foam kvar väldigt länge på lacken vilket i sin tur betyder att produkten har en längre verkningstid och kan lyfta mer smuts från ytan. Lämnar ytan blank och ren. Fungerar perfekt som både förtvätt eller schampoo!

Medlet måste appliceras med en Foam Lance!

946ml eller 1890ml

Ytterligare information

Storlek

946ml, 1890ml

Faroangivelser
Kan orsaka allergisk hudreaktion
Orsakar allvarliga ögonskador
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn
Använd skyddshandskar och ögonskydd
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning