Whole Car Air Re-Fresher Black Chrome

Tar bort lukt med oöverträffat resultat! Whole Car Re-freshers eliminerar ovälkommen lukt omedelbart och permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet. Lämnar en fräsch doft efter sig. Perfekt mot dålig lukt, efter till exempel hund eller cigarettrök.

G181302

 

Mer info

229.00 SEK

- +

Beskrivning

Air Re-fresher som fräschar upp inne i bilen och efterlämnar en doft av Black Chrome.

Tar bort lukt med oöverträffat resultat! Whole Car Re-freshers eliminerar ovälkommen lukt omedelbart och permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet. Lämnar en fräsch doft efter sig. Perfekt mot dålig lukt, efter till exempel hund eller cigarettrök.

G181302

 

Faroangivelser
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning