Heavy Duty Headlight Restoration Kit

Ett komplett paket för polering av strålkastarna.

G2980

Mer info

699.00 SEK

- +

Beskrivning

Heavy Duty Headlight Restoration Kit med uppgraderad coating för att återställa och skydda dina strålkastare.

Har du nedgångna och slitna strålkastare? Inga problem! Med Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration Kit slipar du snabbt bort den dåliga ytan och polerar sedan upp dem till nyskick med hjälp av PlastX. Sista steget är den medföljande Headlight Coating som ger ett långvarigt och hållbart skydd.

Rena och ljusa strålkastare bidrar till kraftigt ökad trafiksäkerhet.

Kitet innehåller:
Slippapper
Polermedel
Polertrissa
Applikator
PlastX

G2980

 

Faroangivelser
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Framkalla INTE kräkning
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning