PlastX

Effektivt polerande och rengörande medel för att fräscha upp plastrutor, strålkastare, båtkapell eller MC-visir.

 

Mer info

199.00 SEK

- +

Beskrivning

PlastX är ett effektivt och lättanvänt plastpolermedel med rengörande verkan. Fräschar upp och återställer lystern på blekta plastytor – perfekt för att polera upp trötta strålkastare, båtkapell eller slitna MC-visir.

Förfinad skärteknologi avlägsnar lätt oxidering, kemiska skador, beläggningar och fläckar, perfekt för gula och repiga fram- och bakljus.

G12310

 

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H373 Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning