Carpet & Interior Cleaner Slut i lager

Effektiv textilrengöring som lämnar ett fläckfritt resultat. Rår på även de tuffaste fläckar som t.ex. läppstift, olja, svett och kaffe.

G9416

Mer info

169.00 SEK

Beskrivning

Fläckar efter kaffe, läppstift, olja avlägsnas med enkelhet med vår absolut mest effektiva textilrengöring. Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar’s Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ytan.

473 ml

G9416

 

Faroangivelser
Irriterar huden
Orsakar allvarlig ögonirritation
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Använd skyddshandskar och ögonskydd
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning