Ultimate All Wheel Cleaner

Vår absolut effektivaste fälgrengörning någonsin! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material.

G180124

 

Mer info

229.00 SEK

- +

Beskrivning

Vår absolut effektivaste fälgrengörning någonsin! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material. Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm. Levererar en överlägsen rengöringsförmåga, skonsam mot fälgar!  Kan användas som järnoxidlösare och ta bort flygrost på lacken. Produkten är enkel att använda. När medlet reagerar och löser upp järnpartiklarna blir det lila.

Spreja medlet på torr fälg. Använd en riklig mängd så det täcker ordentligt för bästa resultat. Använd gärna en fälgborste för att fördela ut medlet. Låt medlet verka i minst 2-4 minuter innan det spolas av, gärna längre om du har väldigt smutsiga fälgar. Låt inte medlet torka på fälgen. Upprepa behandlingen om det fortfarande sitter smuts kvar.

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P261 Undvik att inandas dimma, ångor eller sprej
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning