Hot Rims All Wheel Cleaner

Rengör både fälgar och däck med våran flerfaldiga testvinnare!

G9524

Mer info

199.00 SEK

- +

Beskrivning

Bli av med envisa beläggningar med Hot Rims unika skum som gör att smuts och bromsdamm rinner av BÅDE fälgar och däck. Detta tack vare en ny och effektiv formula. Suverän för tvätt av däck innan applicering av däckglans. Används ENDAST på lackade/klarlackade/kromade fälgar.

Produkten är prisad som testvinnare av bilsport.se!

Faroangivelser
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, N,N-DIMETYLDECYLAMIN N-OXID,
TETRANATRIUMETYLENDIAMINTETRAACETAT, SULFONSYROR, C14-16-ALKANHYDROXI- OCH
C14-16-ALKEN-, NATRIUMSALTER