Hot Rims All Wheel Cleaner Testvinnare!

Rengör både fälgar och däck med våran flerfaldiga testvinnare!

Teknikens Värld nr 8/2023

G9524

 

 

Mer info

199.00 SEK

Beskrivning

Bli av med envisa beläggningar med Hot Rims unika skum som gör att smuts och bromsdamm rinner av BÅDE fälgar och däck. Detta tack vare en ny och effektiv formula. Suverän för tvätt av däck innan applicering av däckglans. Används ENDAST på lackade/klarlackade/kromade fälgar.

Produkten är prisad som testvinnare i Teknikens Värld nr 8/2023! ”Löser upp smutsen snabbt och får bort nästan all smuts. Bra sprutmunstycke som ger ett lätt skum som hänger kvar på ytan så att medlet hinner verka.” 

Faroangivelser
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning
Innehåller: DINATRIUMMETASILIKAT, N,N-DIMETYLDECYLAMIN N-OXID,
TETRANATRIUMETYLENDIAMINTETRAACETAT, SULFONSYROR, C14-16-ALKANHYDROXI- OCH
C14-16-ALKEN-, NATRIUMSALTER