Ultimate Tire Shine Tire Coating

Vår absolut mest glansgivande och hållbara däckglans, perfekt för dig som verkligen älskar blanka däck!

G192315

Mer info

299.00 SEK

- +

Beskrivning

Vår absolut mest glansgivande och hållbara däckglans, perfekt för dig som verkligen älskar blanka däck!

Enkel applicering tack vare en smidig aerosol med en ordentlig spraybild. Vattenresistenta polymerer skyddar däcken och håller dom svarta otroligt länge, även vid regn och tvätt. Den rätta produkten för ett maximalt skydd och otrolig glans.

425 ml

G192315

 

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Irriterar huden
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåller: METYLACETAT, ACETON, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, KOLVÄTEN
C7, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA