Hot Shine Tire Spray

En däckglans som ger däcken ett våtliknande utseende med mörk glans!

 

Mer info

229.00 SEK

- +

Beskrivning

Hot Shines höga lyster får du med hjälp ett reglerbart munstycke på flaskan. Mycket vattenmotståndiga polymer i kombination med antizonteknologi bevarar däcken svarta längre samt förhindrar sprickor och att de åldras i förtid. Den höga glansfaktorn skänker ett våtliknande utseende med en mörk glans!

G12024

 

Information om varningetikett:

Faroangivelse
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall