Wash Plus+

Mikroslipande schampo som tar bort defekter i lacken. Perfekt inför polering.

G25024

 

Mer info

249.00 SEK

- +

Beskrivning

Är en revolutionerande produkt med mikropolerande effekt som djup rengör lacken från svårare smuts såsom insekter, fläckar och annan hårt sittande smuts utan bekymmer. Kan även ta bort små defekter i lacken.

Wash Plus+ ger dig en skonsamt skrubbande effekt som lösgör svårt ingrodd smuts utan att skada lacken.

Den ultimata rengöringen inför vaxning och polering.

Ett helt nytt tillvägagångssätt för rengöring av din bils exteriör.

Du applicerar direkt på den blöta Microfibre Wash Mitt jobba försiktigt på lacken och skölj sedan av.

 

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning