Deep Crystal Carnuba Wax

Lättarbetat vax som ger bra lyster och skydd.

 

Mer info

199.00 SEK

- +

Beskrivning

Det här är idealiskt för att bevara den iögonfallande finishen du fått i steg 1 och 2. Det här unika carnauba baserade vaxet ger tåligt och långverkande skydd på alla lacker. Lättarbetat vax som ger bra lyster och skydd.

A2216

7350126290018

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P391 Samla upp spill
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning