NXT Generation Tech Wax

Flytande vax som har hög slitförmåga och Hydrophobic Polymer Technology™

 

Mer info

399.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiars NXT Polymer Paint Sealant ger djup intensiv färg på lacken samtidigt som den ger en maximal ”Wet-Look” glans. Hydrophobic Polymer Technology™ skapar oöverträffade vattenpärlor och ger ett maximalt skydd mot oxidation, korrosion, UV-strålar och förslitningar på lacken. ”Hydrophobic” betyder ”vattenavstötande” och det bygger upp ett skydd och ytspänning som gör att vattnet drar ihop sig och bara glider av ytan.

G12718

 

Information om varningsetikett:

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte ångor
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
P273 Undvik utsläpp till miljön
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning