Perfect Clarity Glass Polishing Compound

Meguiar’s revolutionerande Glaspolish

Tar bort bunden smuts som vanliga fönsterrengöringar inte klarar av.

  • Tar bort ackumulerad smuts från ytan och återställer halheten på glaset.
  • Eliminerar vattenfläckar, avlagringar ifrån torkare mm för att återställa klarhet i glaset.
  • Lämnar en optimal yta för att försegla glaset på.

G8408

Mer info

229.00 SEK

- +

Beskrivning

Meguiar’s revolutionerande Perfect Clarity Glass Polishing Compound eliminerar till exempel vattenprickar, kalkavlagringar och inbrända flugor från bilens rutor. Lämnar en optimal yta inför en glasförsegling . Fungerar både för hand och med maskin.

Användning: Skaka väl innan applicering på sval yta i skuggan.

  1. Applicera produkten på en skumappliceringssvamp eller mikrofiberduk med lätt till medelhårt tryck och polera i ett överlappande mönster. Polera en yta i taget.
  2. Torka av överbliven produkt och rester med en ren mikrofiberduk. Produkten behöver inte torka eller härda.
  3. När hela glaset är polerat och färdigt, torka av ytan med Meguiar’s Glass Cleaner och ren mikrofiberduk.

Kan användas med polermaskin.

G8408

236 ml

7350126290711

Varning
Faroangivelser
Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor eller damm
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser