Perfect Clarity Glass Sealent Slut i lager

En produkt som stöter bort vatten och smuts från vindrutor.

G8504

Mer info

229.00 SEK

Beskrivning

Superhydrofobisk formula som stöter bort vattnet från ytan. Underlättar körningen och sikten i regnväder. Under vinterhalvåret blir det enklare att skrapa rutan fri från is och frost.

Rengör rutan med tex, Perfect Clarity Glass Polishing Compound för bättre vidhäftning

118 ml

G8504

 

Fara
Faroangivelser
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
Orsakar allvarlig ögonirritation
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
Framkalla INTE kräkning
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
Förvaras inlåst
Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med nationella bestämmelser