Hybrid Ceramic Wax

Keramiskt sprayvax som är enkelt att använda på våt bil. Spraya på och skölj av!

 

Mer info

339.00 SEK

- +

Beskrivning

Vill du ha ett lättanvänt keramiskt lackskydd med avancerad och sofistikerad teknik som ger ett senaste keramiska SiO2 skyddet? Meguiar’s Hybrid Ceramic Wax är svaret! Med helt ny avancerad SiO2 hybridteknik får du keramiskt skydd som är lätt att använda.
Produkten är mycket enkel att använda, och kan med fördel brukas vid varje tvätt för att återuppliva vaxlagret och ge en ny skyddande yta. Du kan faktiskt skydda din bil samtidigt som du spolar av den!

Spraya på produkten på en torr och ren lack, polera sedan av med en ren polerduk. Detta ger ett starkare grundskydd för lacken och en längre hållbarhet.

Efter varje underhållstvätt så räcker det gott och väl med att bara spraya på produkten på blöt yta och sedan spola av igen med högtryck.

G190526

 

Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P273 Undvik utsläpp till miljön
P280 Använd skyddshandskar
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning