Hybrid Paint Coating Kit Kundfavorit!

Vår mest hållbara coating kommer göra tvätt och underhåll av lacken betydligt enklare. Avancerad TrueCure-teknink binder sig med lacken för maximal hållbarhet. Enkel applicering med hjälp av den medföljande mikrofiber-applicatorn. Få ett professionellt resultat hemma i ditt garage!

 

Mer info

899.00 SEK

- +

Beskrivning

För dig som vill skydda lacken med avancerad teknik som utvecklats för att hålla över lång tid. Vår mest hållbara coating kommer göra tvätt och underhåll av lacken betydligt enklare. Avancerad TrueCure-teknink binder sig med lacken för maximal hållbarhet. Enkel applicering med hjälp av den medföljande mikrofiber-applicatorn. Ytan lämnas len och blank och blir extremt vattenavstötande. Vårt lackskydd fungerar även utmärkt att använda på fälgar då den är otroligt kemikalieresistent!

G210300

 

Fara
Faroangivelser
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Undvik utsläpp till miljön. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.