Marine Cleaner Wax

En icke-slipande produkt som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg.

M5016/M5032

Mer info

329.00 SEK499.00 SEK

- +

Beskrivning

En icke-slipande produkt som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg. Tar bort lätt oxidation och matthet, mindre repor och polerrosor samtidigt som den ger ett glansigt och långvarigt skydd mot salt, korrosion och UV-strålar. Återställer färgen, glans och lyster på alla typer av glasfiber och gelcoat.

Fungerar att använda både för hand och med polermaskin

 

Ytterligare information

Storlek

473ml, 1L

Fara
Faroangivelser
Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning